logo

ZAMÓW SPRZĘT

Telefon: 508 094 295
E-mail: info@toolernia.pl

ZOBACZ NAS NA

Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady najmu Sprzętu przez Wynajmującego na rzecz Najemców.

2. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Umowy najmu Sprzętu i jej integralną część.

3. Sprzęt zostanie wydany Najemcy na podstawie protokołu odbiorczego zgodnie z załącznikiem do Umowy.

4. Wynajmujący przekazuje Najemcy Sprzęt sprawny technicznie. Przez zawarcie Umowy Najmu Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem Sprzętu i jego zdatnością do użycia zgodnie z przeznaczeniem oraz potrzebami Najemcy.

5. Najemca zobowiązuje się do używania Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z korzystania ze Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi. Najemca zobowiązany jest do dochowania najwyższej staranności przy korzystaniu ze Sprzętu.

6. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich okolicznościach mogących narazić Sprzęt na uszkodzenie lub zniszczenie, bądź o utracie Sprzętu lub jego uszkodzeniu.

7. W przypadku korzystania ze Sprzętu przez Najemcę w sposób sprzeczny z Umową, właściwościami lub przeznaczeniem, lub w każdym przypadku powierzania Sprzętu innej osobie bez zgody Wydzierżawiającego w formie pisemnej, Wynajmujący ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Najemca zwróci Wydzierżawiającemu Sprzęt w terminie i miejscu określonym w wezwaniu Wynajmującego, na koszt Najemcy.

8. W przypadku wystąpienia szkody w Sprzęcie, Najemca zobowiązany jest do spisania protokołu szkody, w którym zawarte będą informacje o zniszczeniu oraz okolicznościach, w których nastąpiła szkoda. Protokół taki powinien być przekazany do Wynajmującego w terminie 2 dni roboczych od zaistnienia szkody. Najemca będzie obciążony wszelkimi kosztami likwidacji szkody.

9. Najemca nie jest upoważniony do dokonania jakichkolwiek potrąceń a w szczególności do zatrzymania Sprzętu na poczet zabezpieczenia jakichkolwiek należności przysługujących mu w stosunku do Wynajmującego.

10. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z korzystaniem ze Sprzętu i jego utrzymaniem. W razie wyjazdu Najemcy poza granicę Polski Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia Sprzętu od wszelkich ryzyk, w tym uszkodzeń, utraty, kradzieży, zniszczenia - pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości Sprzętu za każdy dzień w opóźnieniu w zawarciu ubezpieczenia.

11. Najemca ponosi wszelkie koszty nakładów na Sprzęt. Najemca zobowiązuje się do poinformowania Wydzierżawiającego o konieczności poniesienia nakładów na Sprzęt wykraczających poza normalne korzystanie, może dokonać tych nakładów po wyraźnej zgodzie Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

12. Najemca zwróci Sprzęt Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia będącego następstwem jego prawidłowego używania. Najemcy nie przysługuje jakiekolwiek prawo do zatrzymania Sprzętu, bez względu na przyczynę, w tym z tytułu jakichkolwiek roszczeń do Wynajmującego.

13. Zwrot i wydanie Sprzętu nastąpi na koszt Najemcy. Najemca ostatniego dnia trwania Umowy lub w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego, zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu na adres wskazany przez Wynajmującego a w razie jego braku na adres siedziby Wynajmującego. Najemca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia Sprzętu przed uszkodzeniami w czasie transportu do/od Wynajmującego i ponosi ryzyko z tym związane.

14. Kaucja wpłacana przez Najemcę zostanie mu zwrócona w terminie do 30 dni po wygaśnięciu Umowy, z ewentualnym pomniejszeniem o równowartość kosztów napraw Sprzętu. Weryfikacja sprzętu może nastąpić w terminie 30 dni od daty zwrotu Sprzętu do Wynajmującego.

15. W przypadku braku zwrotu Sprzętu po wygaśnięciu Umowy lub w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego, Wynajmujący może nałożyć na Najemcę karę umowną w wysokości 5% wartości Sprzętu za każdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych, w zakresie wykraczającym poza zastrzeżone kary umowne, w tym z tytułu utraconych korzyści.

16. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią Umowy, obowiązuje treść Umowy.

17. Niniejszy Regulamin jest publikowany na stronach internetowych Wynajmującego. Jego zmiana nie stanowi zmiany Umowy i wchodzi w życie z datą publikacji.